powrót

Regulamin

  1. Ośrodek Nauczania Języków Obcych BERLIN prowadzi kursy językowe trwające rok szkolny. W innych szczególnych przypadkach kurs może mieć inną długość, co wymaga określenia w umowie zawartej ze Słuchaczem lub Opiekunem Słuchacza.
  2. Ośrodek zapewnia Słuchaczowi podręczniki, słowniki i wszelkie pomoce dydaktyczne oraz bezpłatną mediotekę niezbędną do nauki języka na odpowiednim poziomie.
  3. Ośrodek i Słuchacz (Opiekun Słuchacza niepełnoletniego) zawierają umowę, zgodnie z którą Ośrodek zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć językowych w określonym w umowie okresie z najwyższą starannością i na właściwym poziomie, a Słuchacz deklaruje pozostanie w Ośrodku do końca wskazanego w umowie okresu i zobowiązuje się do wniesienia pełnej opłaty za kurs w określonej w umowie wysokości.
  4. Umowę można rozwiązać tylko z bardzo ważnych powodów (np. przewlekła choroba słuchacza) za pisemną zgodą obu stron.
  5. Należność za kurs można wnieść: a) jednorazowo, b) w ratach ustalonych indywidualnie i wnoszonych w ściśle określonych terminach.
  6. Wysokość przysługujących Słuchaczowi rabatów jest ustalona przy zapisie na kurs na podstawie ogłoszonej przez Ośrodek oferty.
  7. Liczebność grupy językowej nie przekracza 12 osób.
  8. Po zakończeniu określonego w umowie okresu nauki Słuchacz otrzymuje Certyfikat Ukończenia Kursu oraz Kartę Oceny Słuchacza. Nie dotyczy to kursów maturalnych i egzaminacyjnych.
  9. Słuchacz ma prawo do zmiany grupy w trakcie trwania kursu pod warunkiem uzyskania zgody Ośrodka.
  10. Słuchacz ma prawo zgłaszać pisemnie zastrzeżenia lub wnioski dotyczące pracy Ośrodka i przebiegu kursu. Dyrekcja ma obowiązek rozpatrzyć je w okresie 7 dni roboczych.